AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och - Cafetto

4452

Supremium Diesel - SDS EU Reach Annex II

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP].

  1. Studiebidrag gymnasiet utomlands
  2. Årstaskolan skolplattformen
  3. Öppna data direktivet
  4. Kan paket komma på lördagar
  5. Långa namn på l
  6. Inger jansson östersund

2.1 Classification of the substance or mixture. 2.1.1 Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP). Regulation 1272/2008 (CLP – Classification, labelling and packaging of substances and http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/gd008_en.pdf. This report is available as an Adobe pdf file on the Concawe website (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances.

SÄKERHETSDATABLAD - Tikkurila

Classification according to regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]. See SECTION 16.

1272 clp pdf

Säkerhetsdatablad: TRIS - Carl Roth

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Denna blandning uppfyller inte kriterierna för att klassificeras enligt förordning  Märkning enligt CLP Förordning 1272/2008/EC: EU H208 Innehåller en blandning av 5-klor-2- metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och. 2-metyl-2H-isotiazol  Produkten är klassad som medicinteknisk produkt och därmed är varuinformationsblad enligt (EG) 1272/2008.

1272 clp pdf

After swallowing: Drink plenty of water and provide fresh air. · Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008. The product is classified and labelled according to the CLP regulation. (Contd. on page 2) Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Page 1 Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), and GHS Printing date 18.03.2014 Revision: 03.16.2015 1 Id e ntifi cation of thesubstan /mix ur nd of ompa y/ ndertaking EU - CLP (1272/2008) - Annex VI - Table 3.2 - Notes - Substances and Preparations No ingredients subject to this requirement. EU - CLP (1272/2008) - Annex VI - Table 3.2 - Safety Phrases 1272-CLP-Clutch Head Screws & Accessories Pictures are not actual size 1272-CLP .35 Each Clutch Pan Head Sheet Metal Screw #8 X 7/16†European Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures aligns existing EU legislation to the United Nation's Globally Harmonized System on the classification and labelling of chemicals (GHS). Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/ Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance)
Nyttjanderätt bostadsrätt uteplats

Aquatic Acute 1 (H400) inga data. Utskriftsdatum för PDF-filen: 15.03.2016.

Page 1 of 10.
Skattebetalarna forsakring

1272 clp pdf distra gymnasium globen
utvecklingsfond
bullens pilsnerkorv pris
kostnader husköp lagfart
xing or linkedin
ogiltiga sedlar norge
staging software

List & Label Report - Rockpanel

SDS# 1124 Date: 07/20/2020. Page 1 of 10. Regulation (EU) No 1272/2008, CLP, concerns the classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures which are released on the EU  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och  nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av  CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. Förordning (EG) nr 1272/2008. This mixture is classified as not hazardous according to regulation (EC) 1272/2008 [CLP] This substance is  Säkerhetsdatablad. Version: 8.0 | Uppdaterat: 06.02.2020. Enligt EG-förordningarna 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) och 2015/830.